gazete uşak, uşak haber, uşak gazete, son dakika uşak

Bu sene, Miladi takvim’e göre 2 Ekim 2016 günü Hicri takvime göre 1 Muharrem.Yani hicri yılbaşı.

hicri-yilbasi

Peygamberimizin, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir.Hz.Ömer (r.a) döneminde,  Hz.Ali( k.v)nin teklifi kabul edilerek,Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye  hicret ayı olan Muharrem Ayı’nın biri hicri yılbaşı  olarak kabul edildi.

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:
‘Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allâh’ın ay’ı olan, Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.’ (Tâc Tercemesi 2 /146)

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”

Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî’den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

ARAPÇASI

TÜRKÇESİ
“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es’elüke fîhel’ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

MEALİ
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

Muharremi şerifin onuncu gününe ‘AŞURA’ denirki aslı aşara’dır aşure onuncu demek olup muharremin onuncu günü demektir.Muharrem ayının 10.günü olan Aşure gününde bir
kısım önemli hadiseler vuku bulmuştur.

Bunlardan bazıları şunlardır:
Semavat,arz,arş,cennet,cehennem,gökler,yer,güneş,ay,yıldızlar yaratıldı.
Adem a.s.yaratıldı.cennete girdi.tevbesi kabul edildi.
İbrahim a.s. doğdu.Ateşden kurtuldu.
Musa a.s.firavnın zülmünden kurtulup firavn helak oldu.
İdris a.s.yüksek makama cennete çıkarıldı.
Nuh a.s.ın gemisi tufandan kurtulup karaya çıktı.
Süleyman a.s. a saltanat verildi.
Yunus a.s. balığın karnından kurtuldu.
Yusuf a.s. kuyudan çıkarıldı.
Yahya a.s.ın gözleri açıldı.
Eyüp a.s. hastalıktan kurtuldu.
Yeryüzüne yağmur yağdı.
Efendimiz s.a.v.in torunu hz. hüseyin şehit edildi.
Ayrıca kıyametin kopmasıda aşure günü olacaktır.

Aşure günü yapılması iyi olan işler:
1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
2- Sıla-i rahim yapmalı.
3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.
4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)
5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)
6- Gusletmeli.
7- İlim öğrenmeli

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)Aşure günü orucunu tavsiye buyurmuş,ancak bu günde Yahudilerin orucu olduğundan onlardan ayrılmak,benzememek için 9.’uncu veya 11.’ci günleriyle birlikte tutulmasını tavsiye buyurmuştur.(imamı gazali mukaşefetül-kulup tercümesi sh.699)

Peygamber Efendimiz aşure günü orucuna dair:
“Arefe günü oruç tutanın gelecek sene ile geçmiş senenin günahları bağışlanır.Aşure günü oruç tutanın ise,bir senelik günahı bağışlanır.”(tergıp c.2 sh 466)

İbni Abbas’ın rivayet ettiği bir hadisi şerif’de “Muharrem ayının 10.günü oruç tutana 10 melek,10 bin şehid,10 bin hac ve ömre sevabı verilir.”

“Aşure günü bir yetimin başını okşayana,yetimin başındaki kıllar sayısınca sevap verilir.”

01 Ekim 2016 - 15:13 'de eklendi.

Hicri Yılbaşınız Kutlu Olsun

Bu sene, Miladi takvim’e göre 2 Ekim 2016 günü Hicri takvime göre 1 Muharrem.Yani hicri yılbaşı. Peygamberimizin, Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği târihe, seneye “Hicrî Yıl” denir.Hz.Ömer (r.a) döneminde,  Hz.Ali( k.v)nin teklifi kabul edilerek,Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye  hicret ayı olan Muharrem Ayı’nın biri hicri yılbaşı  olarak kabul edildi. Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar: […]

Etiketler :